Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVNÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky účinné od 01.03.2018 (dále jen „obchodní podmínky“) upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a koupi zboží realizovaných na
základě a v souvislosti s kupními smlouvami uzavíranými mezi Zahradnictví LEBIŠ, s. r. o.,
se sídlem Dukelská 710/16, Boskovice 680 01, IČ: 25548410 (dále jen „prodávající“) a
zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále
jen „Kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese
https://www.lebis.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání
webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lebis.cz (dále jen „webová stránka“) a
další související právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto obchodní podmínky se
nevztahují na případy, kdy osoba (kupující), která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího,
jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník v platném znění nedílnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím
a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího postupem dle čl. 3. těchto
obchodních podmínek, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. Odchylná ujednání v Kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém a slovenském jazyce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na uzavírání veškerých kupních smluv
mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných mezi smluvními stranami prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku (zejména telefonicky, e-mailem apod.)

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá za účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a
to včetně jeho označení, popisu, vlastností, cen jednotlivého nabízeného zboží a informace o
způsobu jeho použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Ceny nabízeného zboží
jsou konečné, včetně všech daní a poplatků. Nabídka zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti
po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou však
nezávazné a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Uzavřením Kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jednotlivými ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním konkrétního druhu zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno
a doručováno v rámci území České republiky nebo na Slovensko.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář dostupný ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
identifikačních údajích kupujícího, objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do 
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného
zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Po vyplnění objednávkového formuláře je kupující seznámen s konečnou celkovou cenou
objednaného zboží včetně všech souvisejících služeb, daní a poplatků a cenou za dodání
(dopravu) zboží.

2.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v
odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného
odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5 Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito
obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k
doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se
objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah (Kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce.

2.8. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka
kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že
prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o
osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky
anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

2.9. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu
nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či
nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li
zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto
případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu po uhrazení ceny zboží
daňový doklad (fakturu) a zašle jej v tištěné podobě společně se zásilkou na adresu
kupujícího.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky prodávajícího na internetovém
obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto
obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková
konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je kupující povinen uhradit v případě
uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je kupující před odesláním
objednávky informován.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy lze uhradit
kupujícím prodávajícímu pouze následujícím způsobem:
na dobírku v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce nebo v hotovosti při osobním
odběru v provozovně prodávajícího

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží a cena
za dopravu splatná při převzetí zboží. 

3.5. V odůvodněných případech (s ohledem na charakter objednaného zboží) je prodávající
oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení přiměřené zálohy kupní ceny či celou kupní
cenu. Strany si sjednávají, že lhůta k dodání zboží počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha
či kupní cena uhrazena prodávajícímu. Doplatek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu
nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.

3.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě v okamžiku
zaplacení celé kupní ceny zboží.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
jej není možné vrátit.

4.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího info@lebis.cz

4.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je
taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli
odeslal.

4.5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. 


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.    Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a přepravce DPD na dobírku. Informace o
ceně naleznete na webovém rozhraní obchodu a v objednávkovém formuláři.

5.3.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.

5.6.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


6.  ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

6.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117
a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů

6.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.2.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.3.  je zboží v odpovídajícím množství a

6.2.4.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle
nebo místě podnikání.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5.    Vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného
odkladu , jakmile vadu zjistí, nejdéle však do 24 hodin od zakoupení zboží
 a to písemně na adrese provozovny prodávajícího v elektronické
podobě e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: info@lebis.cz. Stejným způsobem kupující
uplatňuje shora popsaná práva z vadného plnění.
Případné prodlení s reklamací zboží při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit
prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace !!!

6.6.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České
republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O
ochraně spotřebitele, v platném znění.

7.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad.

7.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění Kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.

7.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není kupujícímu přístupná.

7.6. Informace o stavu objednávek a účetní odd. +420 516 452 192

7.7. Informace o zboží, marketing a správa e-shopu +420 721 601 102

7.8. Příjem objednávek +420 516 452 192 nebo +420 721 601 102

7.9. Adresa elektronické pošty: info@lebis.cz

V Boskovicích dnezAHRADNICTVÍ LEBIŠ

Zabýváme se produkcí balkonových květin se specializací na pelargonie, petúnie, surfinie a jasmínokvětý lilek - solanum.

RYCHLÉ ODKAZY

Otevírací doba

Únor - Říjen   
Aktuální otevírací doba je přehledně zobrazena na stránce "Kontakty" 

Copyright © 2021 Zahradnictví Lebiš s.r.o.
usercartcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram