Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lebis.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
2.Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

1.Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
2.Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
4.Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679

1.Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR") a využije tyto osobní údaje ( jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště,e-mailovou adresu, telefonní číslo) pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.lebis.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
2.Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
3.Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu "GDPR" se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
4.Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí GDPR.
5.Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“.
6.Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

7.V souladu s ustanovením GDPR bude mít účastník-subjekt údajů ode dne 25.05.2018 v případě, že bude pro poskytovatele identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže poskytovateli svou totožnost, zejméne tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (zahrnuje např. právo získat od poskytovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování., kategoriích dotčených osobních údajů., příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny., plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování., právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování., o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU)

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů

c) právo na výmaz osobních údajů ( za předpokladu, že  poskytovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)

d) právo na omezení zpracování osobních údajů ( do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování ( a to ze strany poskytovatele v případě uskutečnění opravy, výmazu nebo omezení zpracování)

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ( pokud poskytovatel neprokáže, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, poskytovatel zpracování ukončí bez zbytečného odkladu)

g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas např. se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

S účinnosti od 25.05.2018 je k dispozici pověřenec pro ocharnu osobních údajů v souladu s GDPR, který je příslušný k řešení problematiky týkající se ochrany osobních údajů uvedené v předchozích bodech tohoto článku.

kontaktní e-mail: info@lebis.cz

kontaktní adresa: Zahradnictví Lebiš, s.r.o.,  Dukelská 710/16,  68001 Boskovice.  

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového obchod www.lebis.cz, jsou závazné.
2.Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím tj. okamžikem, kdy je: zákazníkovi (kupujícímu) doručen e-mail s výpisem z objednávky.
3.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4.Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží.
5.Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce Platba a doprava.
6.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
7.Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).
8.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.
9.Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět kupní smlouvu / zrušit objednávku.

Zaslání zboží
Dodací lhůta

1.Zboží Vám doručíme do 20 pracovních dní pokud je na skladě, v opačném případě do 30 pracovních dní. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u každé položky v naší nabídce. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O skutečnost, že zboží momentálně není skladem, budete neprodleně informováni e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení.
2.Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.

Způsob dopravy a možnosti platby

1.Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Možnosti dopravy a ceník dopravy naleznete na stránce Platba a doprava.
2.Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Převzetí zboží

1.Běžné provozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 8.00 - 17.00 hod.
2.Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
3.Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a je-li to obvyklé u objednaného druhu zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1.Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě - předpokladem je doručení vraceného zboží prodávajícímu (určující je datum odeslání; např. datum doručení je 1.2., poslední den zboží odeslat tzn. např. podat k přepravě či osobně vrátit v sídle provozovny je 15.2.). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Výhradně složenkou.
2.V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený,nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem.
3.Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.
4.Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
5.Zákazníkovi bude vrácena částka zaplacená za zboží ponížená o náhradu za skutečně vynaložené náklady dodavatele spojené s vrácením zboží (§53 Občanského zákoníku). Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.

Záruční podmínky a reklamace

1.Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
2.Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.
3.Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.lebis.cz a právním řádem platným v ČR.
4.Zboží na reklamaci posílejte nejlépe v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

Závěrečná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.lebis.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 31.1.2011

Reklamační řád
Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou . Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.
Rozpor s kupní smlouvou
Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu servisního prodejce.
Ve smyslu reklamačního řádu má zákazník právo na reklamaci, pokud námi dodané zboží nesplňuje deklarované parametry nebo nesplňuje očekávání zákazníka. Informaci, jak nejlépe pomoci poškozené rostlině, rádi poskytneme telefonicky. Pokud fakturované zboží v zásilce chybí, resp. bylo zaměněné, nebo rostlina z nějakého důvodu uhynula, máte nárok na uplatnění reklamace. Reklamaci je nutné podat písemně (stačí e-mailem, s  přiloženou fotografii poškozených rostlin, změnou zboží) a co nejdříve po vzniku důvodu k reklamaci.